Rákóczi Alapítvány – Pályázat 2012 [Felhívás]

GRANTOVÁ PRAVIDLA

pro přidělování finančních prostředků Nadace Rákóczi – pro rozvoj kultury
a vzdělanosti Maďarů v České republice (dále jen nadace)

1) Finanční prostředky přidělované nadací mají sloužit k

· uchování národní a kulturní identity Maďarů žijících v České republice,
· rozvoji duchovních hodnot, kultury a vzdělanosti Maďarů žijících v České republice,
· podpoře česko-maďarské vzájemnosti.

2) Žadatel o grant

Žadatel může být česká fyzická osoba nebo právnická osoba – nezisková organizace.

3) Postup žadatele o grant

Žadatel o grant předloží konkrétní žádost o poskytnutí grantu, zaměřenou na témata uvedená
v bodě 1) v českém jazyce.
Pro zpracování a předkládání žádosti platí:
· žádost se podává zásadně písemně poštou, faxem nebo osobně v sídle nadace,
· žádost musí obsahovat cíl, čeho se má dosáhnout, podrobnou specifikaci požadované
podpory, podrobný rozpočet, další osoby či organizace, které se na realizaci podílejí
a/nebo přispívají, termín zahájení a ukončení,
· granty na projekty jsou zpravidla udělovány na 1 rok,
· k žádosti je nutno přiložit (pouze v případě, že se jedná o první žádost):
v případě fyzické osoby: kopii rodného listu a průkazu totožnosti, z kterého jsou zřejmá
identifikační data žadatele včetně trvalého bydliště;
v případě právnické osoby: ověřenou kopii registrace ne starší 3 měsíců, kopii účetní
závěrky předchozího roku, výroční zprávu (pokud vydává),
· pokud žádost o grant nesplňuje podmínky žádosti o grant, sdělí nadace tuto skutečnost
žadateli písemnou formou.

4) Postup při posouzení žádosti o grant

· žádost o grant, splňující podmínky uvedené v bodě 3) posuzuje správní rada nadace,
· na poskytnutí grantu není právní nárok, správní rada však musí každou žádost, splňující podmínky
uvedené v bodě 3) projednat a písemně sdělit žadateli poskytnutí či odmítnutí grantu,
· pokud žadatel nevyúčtoval, nebo uspokojivým způsobem nezdůvodnil prodlení ve vyúčtování
dříve poskytnutého grantu, další grant mu nebude poskytnut,
· správní rada při posouzení žádostí o grant zejména přihlédne k:
– přínosu pro plnění účelu kterému má příspěvek sloužit (soulad s bodem 1),
– celkové úrovni zpracování projektu včetně jeho realizovatelnosti,
– zkušenosti, samostatnosti a věrohodnosti žadatele,
– rozpočtu a výši požadované podpory.

5) Postup při přidělení grantu

· žadatel bude o přidělení grantu písemně vyrozuměn,
· nadace uzavře se žadatelem písemnou smlouvu s přesným vymezením účelu grantu, stanovením
způsobu kontroly průběhu plnění grantu, stanovením termínu přidělení finančních prostředků,
ev. platebního kalendáře, termínu realizace a způsobu doložení čerpání a vyúčtování poskytnutých
prostředkù.

6) Posuzování průběhu plnění grantu a ukončení grantu

· nadace posuzuje postup průběhu plnění grantu kontrolou plnění smlouvy uzavřenou se žadatelem
podle bodu 5),
· přidělený grant je možno považovat za ukončený pouze v případě, že žadatel splní své závazky
podle bodu 5), a nadace tuto skutečnost žadateli písemně sdělí.

Termín podání žádostí: 15. únor 2012

NADACE RÁKÓCZI – pro rozvoj kultury a vzdělanosti Maďarů v České republice
RÁKÓCZI ALAPÍTVÁNY – a Csehországi Magyarok Kultúrájának és Művelõdésének Fejlesztéséért
K Botiči 2, 101 00 Praha 10
Tel.: 271 749 632 Tel+fax: 271 746 913


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – 2012

A Rákóczi Alapítvány az alapszabályzata értelmében pályázatot hirdet a Cseh- és Morvaországban élõ magyarok nemzeti és kulturális identitásának megõrzését és fejlesztését, valamint a cseh-magyar kapcsolatok ápolását szolgáló projektek támogatására. A pályázati feltételek cseh nyelvű szövegét mellékeljük.
A pályázatok támogatására megítélendõ összegkeret 300.000,- Kč.
Benyújtási határidõ: 2012. február 15. – írásban, faxon vagy személyesen
a Rákóczi Alapítvány címén.

Csémy Tamás,
a Rákóczi Alapítvány elnöke