Miben segít a prágai magyar konzulátus? [Tájékoztató]

Miben segít a magyar konzuli szolgálat?

Egy évvel ezelőtt Magyarország prágai nagykövetsége tájékoztatót jelentetett meg a Prágai Tükörben a magyar állampolgárság egyszerűsített eljárás keretében való kérelmezésének feltételrendszeréről, az ún. egyszerűsített honosítási eljárásról. Az akkori írás apropóját az adta, hogy az elmúlt esztendőben a cseh jogrendben magyar nemzetpolitikai szempontból jelentős pozitív fejlemény történt. A cseh törvényhozás 2014. január 1-ei hatálybalépéssel új állampolgársági törvényt fogadott el, 186/2013. évi törvény a Cseh Köztársaság állampolgárságáról számon (Sbírka 2013. év 77. szám), mely megteremtette a kettős/többes állampolgárság intézményrendszerét, s kimondta azt is, hogy a cseh állampolgárság – az alkotmány előírásaival összhangban – kizárólag nyilatkozat tételével szűnhet meg.
Az itt élő nemzettársaink számára ez év elejétől tehát megnyílt az út a magyar állampolgárság egyszerűsített módon való megszerzésére, hisz már nem kell tartaniuk attól, hogy annak megszerzésével elveszíthetik cseh állampolgárságukat.
A Csehországban élő nemzettársaink egész sora élt már az új jogszabály biztosította lehetőséggel, s sokan vannak olyanok az itt élők között, akik okmányaikat szerzik be a kérelem benyújtásához.
A magyar állampolgárság megszerzésével azonban a Prágai Magyar Nagykövetség Konzuli Hivatalával a kapcsolat nem ér véget, hanem valójában ekkor kezdődik. Hiszen a külképviseletek konzuli részlegei valójában nem másak, mint a magyar államigazgatás meghosszabbított karjai, akik hazai ügyintézéssel segítik a határon túl élőket.
Jelen tájékoztatónk azt a célt szolgálja, hogy Önök, kedves Olvasók átfogó képet kaphassanak a magyar állampolgároknak nyújtott szolgáltatásainkról.
De térjünk vissza az állampolgárság megszerzéséhez.
A honosított állampolgárok magyarországi anyakönyvezésüket (születés, házasság, válás) nem kell külön kérelmezzék, hiszen ők ezt már megtették az állampolgársági kérelmük benyújtásakor. Tehát eskütételüket követően – ha nem is azonnal – automatikusan megkapják születési és házassági anyakönyvi kivonataikat.
Magánútlevél kérelmezése
A külföldön élő magyar állampolgárok állampolgárságát és egyben személyazonosságát az útlevél igazolja. Ezen honfitársaink Magyarország külképviseletein is benyújthatják biometrikus adatokat tartalmazó magánútlevél iránti kérelmüket. Az eljárás során a konzuli hivatal a kérelmező személyi adatainak és magyar állampolgárságának ellenőrzését követően befogadja a kérelmet, amelyet elektronikus úton továbbít a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala részére.
A külképviseleten magánútlevél iránti kérelmet normál eljárás keretében lehet benyújtani, soron kívüli és azonnali kérelmek beadására nincsen lehetőség! Az elkészült magánútlevél az ügyfél kérésére a külképviseleten is átvehető.
A kérelem beadásakor főszabály szerint személyesen kell megjelenni az arcképmás, az aláírás és az ujjnyomat felvétele céljából. Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a szülő/törvényes képviselő nyújtja be. A kérelem beadásakor főszabály szerint mindkét szülőnek meg kell jelennie.
A magánútlevél iránti kérelem benyújtáskor a kérelmezőnek eljárási illetéket és konzuli közreműködői díjat kell megfizetni, melynek összege a kérelmező életkorától és az útlevél érvényességi idejétől függően változik.
Magyarországon beadott útlevelek külképviseleten történő átvétele esetén be kell fizetni a konzuli közreműködési díjat illetve átvételkor az előző útlevelet be kell mutatni érvénytelenítés céljából.
További, bővebb információ az alábbi oldalon található: http://nyilvantarto.hu/hu/utlevel
Hitelesítés a konzuli hivatalnál

Aláírás hitelesítés
Számtalanszor előfordul, hogy honfitársainknak a magyar hatóságok, bankok, cégbíróság, stb. irányába olyan okmányokat kell bemutatni, melyen hitelesen kell szerepeljen aláírásuk. Ez esetben sem kell Magyarországra utazzanak a határon túl élők. A konzul névaláírás vagy kézjegy valódiságát tanúsítja, ha a személyesen megjelent ügyfél az okiratot előtte írja alá, vagy az okiraton levő aláírását a konzul előtt a sajátjának ismeri el. A konzul az ügyfél személyazonosságáról a tanúsítvány kiállítása előtt köteles meggyőződni, ehhez minden esetben érvényes személyazonosító okmányt kell felmutatni.
A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza az ügyfél természetes személyazonosító adatait. A névaláírás hitelesítésekor a konzuli tisztviselő felelőssége csupán a kiállított tanúsítvány, mint közokirat alakiságára vonatkozik, tehát nem felel az okirat esetleges tartalmi vagy alaki hiányosságaiért!
Amennyiben az aláírás jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nevében történik, az aláíró ügyfélnek képviseleti jogosultságát is igazolnia kell, mégpedig olyan, 30 napnál nem régebbi okirattal, amely igazolja, hogy a gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte (cégkivonat, cégmásolat).
Másolat hitelesítés
A konzuli hivataloknál arra is van lehetőség, hogy egy okiratról hiteles másolat készüljön. A konzul a jól olvasható okiratról másolatot készít hitelesíti tanúsítvány kiállításával. A tanúsítvány kiállítása hitelesítési záradék formájában történik, amely tartalmazza, hogy a másolat a felmutatott eredeti okirattal vagy annak kiadmányával mindenben megegyezik, illetőleg annak kivonatos másolata. A konzul másolat hitelesítés esetén magának a hitelesített okiratnak sem a valódiságát, sem a tartalmi jogszerűségét nem vizsgálja, ezért az általa készített tanúsítvány kizárólag azt igazolja, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyezik. Hiszen az okirat (pl.: diploma) valódiságát csakis az okirat kiállítója igazolhatja.
Fordítás hitelesítése, bemutatott fordítás helyességének tanúsítása
Ez a szolgáltatás szintén igénybe vehető a konzuli hivataloknál. A hitelesítési záradékkal ellátott okiraton a konzul azt tanúsítja, hogy a fordítás szövege tartalmilag azonos és értelmét tekintve egyenértékű az eredeti szöveggel. A konzul által hitelesítési záradékkal ellátott okiratok hiteles fordításként felhasználhatóak bármely magyar hatóság előtti eljárásban, ugyanakkor a magyar okiratok külföldi felhasználása előtt célszerű tájékozódni arról, hogy az illetékes külföldi hatóság milyen fordítást fogad el a hivatalos eljárásában.
Életbenléti igazolás
A magyarországi nyugdíj intézet a külföldön élő, hazai nyugellátásban részesülő honfitársainktól rendszeresen kéri az ún. életbenléti igazolást. Az ügyfél által személyesen benyújtott nyomtatványon a konzul a személyazonosítást követően hitelesíti az ügyfél aláírását vagy kézjegyét.
Házasság, válás külföldön, és annak hazai anyakönyveztetése
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarország diplomáciai vagy konzuli képviseletén házasság nem köthető! Azonban a házasság külföldön való megkötéséhez családi állapot igazolásra van szükség. A külképviseleten a megfelelő konzuli díj és illeték befizetése ellenében kezdeményezhető a magyar hatóság által kiállított családi állapot igazolás beszerzése.
Magyar állampolgár külföldön kötött házasságát Magyarországon is anyakönyveztetni kell!
Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:
– Kitöltött kérelem nyomtatvány, melyen a házastársaknak nyilatkozni kell a házassági névviselésről, illetve a születendő gyermekek születési családi nevéről is;
– a magyar állampolgárságot igazoló irat másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
– a házastárs érvényes személyazonosító igazolványának vagy érvényes útlevelének másolata;
– magyar állampolgár házastárs születési anyakönyvi kivonatának másolata;
– eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat;
– házasságkötés előtti családi állapot igazolása: jogerős bontóítélet, amennyiben elvált családi állapotú; halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben özvegy családi állapotú a kérelmező.
Magyar állampolgár külföldön felbontott házasságát Magyarországon is anyakönyvezni kell!
Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:
– kitöltött kérelem nyomtatvány;
– a magyar állampolgárságot igazoló irat másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, honosítási okirat, illetőleg egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány);
– a házasságkötésről kiállított magyar házassági anyakönyvi kivonat;
– a házasság felbontásáról szóló jogerős külföldi bírósági határozat hiteles magyar nyelvű fordítással ;
– amennyiben a válás az Európai Unió területén történt (Dánia kivételével), 2004. május 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges az illetékes bíróság által kibocsátott külön igazolás csatolása is a Brüsszel II rendelet (2201/2003/EK) I. melléklete szerint.
Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel azonban az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik és a csatolandó iratok köre is változik (pl. mellékelni kell a külföldi házassági anyakönyvi kivonatot is). Az eljárás díjköteles.
Születés külföldön, és annak magyarországi anyakönyvezése
Magyar állampolgár gyermeke a magyar törvény erejénél fogva a születésével magyar állampolgár lesz, függetlenül a születés helyétől. A külföldön történt születést Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges, s magyar útlevelet a születés hazai anyakönyvezését követően kaphat a gyermek!
Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:
– kitöltött kérelem nyomtatvány;
– eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat;
– magyar állampolgár szülő(k) állampolgárságot igazoló iratának másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve három évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
– külföldi állampolgárságú szülő állampolgárságot igazoló okmányának másolata (érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány);
– magyar házassági anyakönyvi kivonat másolata (ha a szülők házasságukat Magyarországon kötötték, vagy hazailag korábban anyakönyveztették). Ha a szülők külföldön kötött házasságukat Magyarországon nem anyakönyveztették, egyúttal azt is kérelmezni kell;
– ha a gyermek nem házasságból született, akkor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele szükséges.

Haláleset külföldön, és annak magyarországi anyakönyvezése
A konzuli szolgálat magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halála esetén felmerülő bizonyos ügyekben segítséget nyújt:
Így pl. ha a konzul halálesetről tudomást szerez, haladéktalanul értesíti az elhunyt legközelebbi ismert hozzátartozóját, és tájékoztatja őt a temetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről. Ha a külföldön elhunyt magyar állampolgár holttestét az eltemetésére kötelezett (hozzátartozó, örökös) Magyarországra kívánja szállíttatni, a konzul kérelemre segítséget nyújt a halottszállítást végző szervezettel való kapcsolat felvételéhez, a további ügyintézés során azonban az érintett maga jár el. A konzul kérelemre halottszállítási engedélyt is kiállít és a haláleset magyarországi anyakönyvezésére irányuló kérelem is benyújtható a konzuli hivatalnál. A konzuli szolgálat azonban hagyatéki eljárást nem kezdeményezhet és abban nem vesz részt! A hagyatéki eljárásban az érdekelt jár el személyesen, vagy meghatalmazottja útján.
Természetesen a külföldön történt halálesetet is anyakönyveztetni kell Magyarországon.
A kérelem benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek:
– kitöltött kérelem nyomtatvány;
– eredeti külföldi halotti anyakönyvi kivonat és annak hiteles magyar fordítása (az utóbbit a konzul és az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda végezheti el). A halotti anyakönyvi kivonatot a hozzátartozó szerzi be, annak beszerzéséhez a konzul csak egyedi méltánylást érdemlő esetben nyújthat segítséget, amennyiben azt a fogadó ország jogszabályai lehetővé teszik;
– az elhunyt magyar állampolgár születési anyakönyvi kivonatának másolata;
– a magyar állampolgárságot igazoló irat (a halál időpontjában érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
– családi állapotot igazoló okirat (pl. jogerős bírói ítélet, halotti anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat). Amennyiben az elhalálozott családi állapotának igazolására okiratot nem csatolnak, az anyakönyvi bejegyzésnél ezt a rovatot az anyakönyvvezető kihúzza. Ez később javítható, ha a családi állapotot a fent leírt dokumentumokkal igazolják.
Egyéb ügyek intézése a konzuli hivatalnál
Ügyfélkapu
Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett biztonságosan kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel.
Az Ügyfélkapu a www.magyarorszag.hu kormányzati portálon az ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon érhető el.
Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti a külképviseleten.
A regisztrációhoz személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány (érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január 1. után kiállított kártya formátumú vezetői engedély) szükséges. Ezen kívül a kérelmezőnek meg kell adnia szabadon választott egyedi felhasználói nevét és egy elektronikus levélcímet (e-mail cím) is, mivel erre a címre kapja meg az első belépéshez szükséges egyszer használatos kódját.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ideiglenes ügyfélkapu véglegesítésére, már létező, de hosszabb ideje nem használt ügyfélkapu aktiválására, valamint az első ügyfélkaput követő további ügyfélkapuk létesítésére a külképviseleten nincs lehetőség!
Okiratbeszerzés (anyakönyvi kivonat, erkölcsi bizonyítvány) Magyarországról
Anyakönyvi kivonat beszerzése
A külképviseleten a megfelelő konzuli díj és illeték befizetése ellenében kezdeményezhető a magyar hatóság által kiállított születési, házassági, illetőleg halotti anyakönyvi kivonat beszerzése, amennyiben a kérelmező pontosan meg tudja jelölni az anyakönyvi esemény bekövetkezésének helyét és idejét.
Ha rendelkezésére áll korábbi anyakönyvi kivonat, azt az ügyintézés egyszerűsítése érdekében kérjük, hogy szíveskedjen bemutatni a kérelme beadásakor.
Erkölcsi bizonyítvány beszerzése
A külképviseleten a megfelelő konzuli díj és illeték befizetése ellenében kezdeményezhető a magyar hatóság által kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése. A kérelem beadásakor az ügyfélnek személyesen kell megjelennie. A külképviseleten kérelmezett hatósági erkölcsi bizonyítvány kézbesíthető a külképviseleten keresztül, illetve lehetőség van magyarországi kézbesítési címre való postázásra is. A külképviseleten keresztül kézbesíteni kért hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus közokiratként kerül megküldésre a kiállító magyar hatóság által, s a konzuli tisztviselő arról hiteles, papír alapú másolatot készít.
Lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek intézése
A külképviseleten a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos különböző eljárások kezdeményezhetők, mint pl.
– magyar állampolgár külföldön történő letelepedésének bejelentése;
– lakcímigazolvány kiadásának kérelmezése;
– külföldön élő magyar állampolgár adatainak a nyilvántartásba való felvétele;
– külföldön élőként nyilvántartott magyar állampolgár részére lakcímigazolvány pótlása, cseréje;
– a külföldi lakóhely megváltozásának bejelentése.

Tisztelt érdeklődők!
Reméljük, hogy tájékoztatónkkal áttekintést kaptak arról, hogy Csehországban élő magyar állampolgárként milyen típusú szolgáltatásokat vehetnek igénybe a prágai magyar külképviseleten.
Bővebb információkért vagy a látogatás időpontjának egyeztetése végett kérjük keressenek minket az alábbi elérhetőségeken:

Magyarország Nagykövetsége Prága
Pod Hradbami 17., Praha 6. 160 00

Telefon: +420 220 317 231; +420 220 317 232
Telefax: +420 233 322 103
E-mail: consulate.prg@mfa.gov.hu