Stanovy občanského sdružení Svazu Maďarů žijících v českých zemích

 

úplné znění ze dne 24.2.1990, ve znění změn ze dne 29.3.2003

Článek 1.
Základní ustanovení

1) Název občanského sdružení je:
SVAZ MAĎARŮ ŽIJÍCÍCH V ČESKÝCH ZEMÍCH (zkratka SVAZ MAĎARŮ) – v českém jazyce,
CSEH- ÉS MORVAORSZÁGI MAGYAROK SZÖVETSÉGE (zkratka CSMMSZ ) – v maďarském jazyce.
Organizační jednotky sdružení (dále jen OJ) vystupují pod stejným jménem, ale k názvu sdružení je
navíc připojeno označení místní příslušnosti.
2) Občanské sdružení Svaz Maďarů žijících v českých zemích (dále jen Sdružení) je založeno dle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění. Sdružení, a za dále uváděných podmínek také jeho OJ, jsou samostatnými právnickými osobami.
3) Sídlo Sdružení je: Praha 10, K Botiči 2, PSČ 101 00.

Článek 2.
Poslání, cíl a činnost

1) Poslání Sdružení: sdružovat občany České republiky (ČR), kteří se hlásí k maďarské národnosti spolu
s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti za účelem zachování a rozvoj své kultury a základních prvků své identity, zejména jazyka, tradic a kulturního dědictví.
2) Cíle Sdružení:
a) vést v patrnosti občany ČR, kteří se hlásí k maďarské národnosti spolu s dalšími, kteří se hlásí
ke stejné národnosti a vytvářet jim podmínky pro realizaci poslání Sdružení;
b) poznávat specifické česko-maďarské vztahy minulosti, pěstovat a rozvíjet je v přítomnosti a dle možností seznamovat českou veřejnost s kulturními hodnotami maďarského národa;
c) vyvíjet činnosti umožňující využití jazykového kapitálu při rozvíjení vzájemných česko-maďarských vztahů.
3) Předmět činnosti:
a) zastupování zájmů členů Sdružení v orgánech státní správy, místní a regionální samosprávy;
b) spolupráce s domácími i zahraničními institucemi podporující činnosti Sdružení při uskutečňování jeho cílů a organizacemi podobného charakteru jako má toto Sdružení;
c) pravidelné informování členů o činnosti Sdružení a o všech skutečnostech souvisejících s posláním Sdružení;
d) vydávání vlastního časopisu, příležitostných publikací apod.;
e) podporování uměleckých, ochotnických, publikačních a jiných aktivit členů, souvisejících s posláním Sdružení;
f) vyhledávání kulturních, uměleckých a historických památek vážících se k životu Maďarů v ČR a péče o ně dle možností;
g) organizování vzdělávacích, kulturních a společenských akcí;
h) archivace materiálů dokumentujících historii a život Maďarů v ČR;
i) usilování o získání finančních prostředků z grantů a státních dotací na činnost Sdružení;
j) poskytování služeb (tlumočnických, překladatelských, zprostředkovatelských aj.) podporující rozvíjení vzájemných česko-maďarských vztahů.

Článek 3.
Členství

1) Sdružení může mít členy:
a) řádné,
b) podporující,
c) čestné.
2) Řádnými členy Sdružení mohou být občané ČR, kteří se hlásí k maďarské národnosti spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti a kteří souhlasí se stanovami a cíli Sdružení. O přijetí členů Sdružení rozhoduje výbor OJ na základě písemné přihlášky. Pro přijetí člena mladšího 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce. V případě zamítavého rozhodnutí výboru OJ je možné odvolání k členské schůzi OJ. Členství vzniká dnem přijetí za člena. Dokladem členství je zápis do seznamu členů Sdružení. Členství ve Sdružení nezajišťuje členům žádná privilegia.
3) Podporujícím členem Sdružení může být fyzická i právnická osoba, která aktivně a/nebo finančně podporuje činnost Sdružení při uskutečňování jeho cílů. O přijetí podporujícího člena rozhoduje
výbor OJ.
4) Čestným členem Sdružení může být fyzická osoba, která obzvlášť významným způsobem přispěla k dosažení cílů Sdružení. O udělení čestného členství rozhoduje valné shromáždění na základě doporučení předsednictva Sdružení.
5) Členství zaniká:
a) vystoupením – dnem doručení písemného oznámení člena o jeho vystoupení ze Sdružení výboru OJ;
b) vyloučením v případě, že člen svým jednáním poškozuje jméno Sdružení – dnem rozhodnutí výboru OJ o vyloučení 2/3 většinou hlasů; proti rozhodnutí o vyloučení je možné odvolání k členské schůzi OJ, která rozhodne s konečnou platností;
c) vyškrtnutím v případě neplacení členských příspěvků po dobu tří (3) let;
d) úmrtím člena;
e) zánikem OJ nebo Sdružení.

Článek 4.
Práva a povinnosti členů

1) Řádný člen má právo:
a) podílet se na činnosti Sdružení;
b) od 18 let věku volit a být volen do orgánů Sdružení;
c) obracet se na orgány Sdružení s podněty a žádat o jejich stanovisko;
d) být informován o rozhodnutích orgánů Sdružení.
2) K povinnostem řádného člena patří:
a) dodržovat stanovy Sdružení;
b) plnit usnesení orgánů Sdružení;
c) pravidelně platit členské příspěvky.
3) Práva podporujícího a čestného člena jsou stejná jako řádného člena, nemůže však volit ani být volen.

Článek 5.
Orgány Sdružení

1) Orgány Sdružení jsou:
a) orgány s celostátní působností (vyšší orgány):
i) valné shromáždění delegátů,
ii) předsednictvo,
iii) předseda Sdružení,
iv) dozorčí rada;

b) orgány s místní působností (nižší orgány):
i) členská schůze OJ,
ii) výbor OJ,
iii) předseda OJ,
iv) revizní komise/revizor OJ.
2) Vyšší orgány vznikají na základě delegování členů z nižších orgánů. Rozhodnutí orgánů vyšších je závazné pro orgány nižší.
3) Funkční období členů orgánů je tříleté.
4) Mandát volených členů zaniká:
a) odstoupením;
b) odvoláním orgánem, který člena zvolil;
c) zánikem členství.
5) Mandát virilních členů (členů z titulu funkce) končí zánikem funkce.

Článek 6.
Valné shromáždění delegátů

1) Valné shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem Sdružení a je tvořeno z delegátů jednotlivých místních OJ. Klíč k poměrnému zastoupení jednotlivých místních OJ na shromáždění určí předsednictvo Sdružení.
2) Valné shromáždění především:
a) schvaluje stanovy Sdružení, jejich změny a doplňky;
b) schvaluje složení předsednictva v souladu se stanovami;
c) volí a odvolává členy dozorčí rady;
d) projednává zprávy o činnosti svých orgánů a usnáší se o nich;
e) stanovuje výši členského příspěvku;
f) projednává všechny ostatní záležitosti, které převede do své působnosti;
g) rozhoduje o udělení čestného členství;
h) rozhoduje o zrušení OJ;
i) rozhoduje o zániku Sdružení.
3) Zasedání valného shromáždění delegátů svolává předsednictvo podle potřeby, nejméně jedenkrát za 3 roky, dále tehdy, požádá-li o to nejméně 1/3 OJ. Valné shromáždění delegátů je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech delegátů. Jestliže se v dobu stanovenou pro konání zasedání sejde méně než polovina delegátů, o hodinu později je valné shromáždění delegátů usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných delegátů. Valné shromáždění delegátů se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů. Ke schválení stanov, zániku Sdružení a zrušení OJ je potřebná dvoutřetinová většina hlasů přítomných delegátů.

Článek 7.
Předsednictvo

1) Předsednictvo je výkonným orgánem Sdružení, který je za svou činnost odpovědný valnému shromáždění delegátů. Řídí činnost Sdružení v období mezi zasedáními valného shromáždění delegátů.
2) Předsednictvo tvoří členové delegovaní OJ v poměru k počtu svých řádných členů, přičemž každá OJ musí být zastoupena minimálně 1 členem, nejlépe svým předsedou. Předsednictvo se schází nejméně 3x ročně a dále tehdy, požádá-li o to nejméně 1/3 OJ zastoupená v předsednictvu. Zasedání předsednictva svolává a řídí předseda Sdružení. Zasedání je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Jestliže se v dobu stanovenou pro konání zasedání nesejde usnášeníschopná většina, zasedání předsednictva se koná v náhradním termínu. O termínu konání zasedání musí být členové předsednictva včas vyrozuměni. V náhradním termínu bude zasedání předsednictva usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. K volbě a odvolání předsedy Sdružení, dalších pověřených členů a ke schválení vnitřních organizačních předpisů je potřebná dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů.
3) Předsednictvo zejména:
a) volí z řad svých členů a odvolává předsedu a místopředsedu Sdružení;
b) schvaluje vnitřní organizační předpisy Sdružení za účelem provedení ustanovení stanov, případně uspořádání dalších záležitostí Sdružení;
c) schvaluje roční plán i zprávu o činnosti, návrh rozpočtu i zprávu o hospodaření Sdružení;
d) zabezpečuje a koordinuje činnosti Sdružení uvedené v čl.2/3 a,b,c,h,i;
e) rozhoduje o činnostech Sdružení uvedených v čl.2/3 d,e;
f) svolává a obsahově připravuje zasedání valného shromáždění delegátů a stanovuje klíč k poměrnému zastoupení jednotlivých OJ;
g) vyhrazuje si právo rozhodovat v záležitostech, které prohlásí za své a které nejsou dle Stanov vyhrazeny vyšším orgánům;
h) registruje vzniklé OJ a OJ s právní subjektivitou vystaví registrační list;
i) navrhuje valnému shromáždění zrušení OJ v případě, že její činnost je v rozporu s cíli a stanovami Sdružení;
j) navrhuje valnému shromáždění kandidáty vhodné pro udělení čestného členství.
4) Předsednictvo může k zabezpečení své činnosti:
a) zřizovat sekretariát;
b) využívat služeb i externích odborníků.

Článek 8.
Předseda Sdružení

1) Předseda Sdružení je statutárním orgánem Sdružení.
2) Odpovídá za hospodaření Sdružení a jeho řádného fungování dle stanov.
3) Předseda Sdružení svolává a řídí zasedání předsednictva.
4) V případě nepřítomnosti předsedy Sdružení, či z jeho pověření ho zastupuje místopředseda Sdružení.

Článek 9.
Jednání Sdružení navenek

1) Jménem Sdružení jedná navenek samostatně předseda.
2) Podepisování jménem Sdružení probíhá tak, že předseda Sdružení připojí k napsanému nebo vytištěnému názvu Sdružení svůj vlastnoruční podpis.
3) V případě nepřítomnosti předsedy Sdružení, či z jeho pověření jedná a podepisuje jménem Sdružení místopředseda Sdružení.

Článek 10.
Dozorčí rada

1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Sdružení, který za svou činnost odpovídá valnému shromáždění delegátů.
2) Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím v předsednictvu.
3) Dozorčí rada má nejméně 3 členy, kteří ze svých řad volí předsedu. Schází se nejméně jednou ročně. Její zasedání svolává a řídí předseda dozorčí rady. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí přijímá většinou hlasů přítomných členů.
4) Dozorčí rada zejména:
a) kontroluje hospodaření Sdružení, upozorňuje předsednictvo na nedostatky a podává mu návrhy
na jejich odstranění;
b) kontroluje dodržování stanov a vnitřního organizačního řádu;
c) má právo nahlížet do účetní dokumentace nižších OJ.

Článek 11.
Členská schůze organizační jednotky

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem OJ a tvoří ji všichni členové OJ.
OJ může založit nejméně 10 (deset) osob. Zaregistruje ji a eviduje na základě zápisu z ustavující schůze předsednictvo Sdružení.
Členská schůze zejména:
a) volí a odvolává předsedu OJ, výbor a delegáty do vyšších orgánů;
b) volí a odvolává revizní komisi/revizora;
c) projednává zprávy o činnosti a hospodaření orgánů OJ a usnáší se o nich;
d) schvaluje plán činnosti a rozpočet OJ;
e) projednává všechny ostatní záležitosti, které spadají do její působnosti;
f) schvaluje požadavek na vznik OJ s vlastní právní subjektivitou;
g) rozhoduje o sloučení s jinými OJ Sdružení;
h) rozhoduje o zániku OJ z vlastní iniciativy OJ.
2) Zasedání členské schůze svolává výbor podle potřeby nejméně jedenkrát do roka a rovněž tehdy, požádá-li o to nejméně 1/3 členů OJ. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Pokud se v dobu stanovenou pro konání schůze sejde méně než polovina členů OJ, pak o hodinu později je členská schůze usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Ke schválení vzniku OJ s vlastní právní subjektivitou a také ke sloučení resp. zániku OJ je potřebná dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů OJ.

Článek 12.
Výbor organizační jednotky

1) Výbor je výkonným orgánem OJ, který je za svou činnost odpovědný členské schůzi. Řídí činnost OJ v období mezi členskými schůzemi a rozhoduje o všech záležitostech OJ, které nejsou dle Stanov vyhrazeny vyšším orgánům.
2) Výbor má nejméně tři (3) členy, tvoří ho: předseda, hospodář/pokladník a další členové volení členskou schůzí. Schází se alespoň jedenkrát za čtvrt roku. Jeho zasedání svolává a řídí předseda.
Zasedání výboru OJ je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Jestliže se v dobu stanovenou pro konání zasedání nesejde usnášeníschopná většina, zasedání výboru se koná v náhradním termínu. O termínu konání musejí být členové výboru včas vyrozuměni. V náhradním termínu bude zasedání výboru usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Výbor OJ rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Může v době mezi ČS kooptovat další členy, tak aby většinu tvořili členové zvolení členskou schůzí. K volbě a odvolání předsedy OJ je potřebná dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů.
3) Výbor zejména:
a) řídí a zabezpečuje činnost OJ;
b) svolává a obsahově připravuje zasedání členských schůzí;
c) vypracovává plán činnosti i zprávu o činnosti, návrh rozpočtu i zprávu o hospodaření OJ;
d) rozhoduje o přijetí a vyloučení členů.
4) Výbor OJ může v zájmu zabezpečení své činnosti využívat služeb i externích odborníků.

Článek 13.
Předseda organizační jednotky

1) Předseda OJ zastupuje OJ navenek. V případě OJ s právní subjektivitou je statutárním orgánem OJ.
2) Předseda OJ odpovídá za hospodaření OJ.
3) Předseda OJ svolává a řídí zasedání výboru OJ.

Článek 14.
Jednání organizační jednotky navenek

1) Jménem OJ jedná navenek samostatně předseda OJ.
2) Podepisování jménem OJ probíhá tak, že předseda OJ připojí k napsanému nebo vytištěnému názvu OJ svůj vlastnoruční podpis.

Článek 15.
Revizní komise/revizor organizační jednotky

1) Revizní komise/revizor je kontrolním orgánem OJ, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
2) Funkce v revizní komisi/revizora je neslučitelná s výkonem funkce ve výboru.
3) Revizní komise má nejméně 3 členy, kteří ze svých řad volí předsedu. Schází se nejméně jednou ročně. Její zasedání svolává a řídí předseda. Revizní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí přijímá většinou hlasů přítomných členů.
4) Revizní komise/revizor především:
a) kontroluje hospodaření OJ, upozorňuje výbor na nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění;
b) kontroluje dodržování stanov a vnitřního organizačního řádu v rámci OJ.

Článek 16.
Zřízení organizační jednotky s právní subjektivitou

Sdružení může zřizovat organizační jednotky s právní subjektivitou, které jsou oprávněné jednat svým jménem. Tyto OJ se stanou právnickými osobami.
1) OJ s právní subjektivitou vznikne rozhodnutím členské schůze příslušné OJ.
2) Na základě tohoto rozhodnutí předsednictvo Sdružení provede registraci vzniklé OJ a vystaví ji registrační list jako základní zřízovací listinu. Registrační list musí obsahovat:
a) úplný název organizační jednotky, včetně místa působení,
b) adresu sídla,
c) 3 členy výboru (jméno, příjmení, r.č., adresu)
d) přidělené evidenční číslo
e) razítko s podpisem statutárního zástupce Sdružení.
3) OJ požádá Statistický úřad o přidělení identifikačního čísla.
4) OJ předkládá správci daně na jeho vyžádání fotokopii stanov zakladatele, fotokopii registračního listu a fotokopii rozhodnutí statistického úřadu o přidělení identifikačního čísla.
5) Začne-li OJ (poplatník) vykonávat činnost nebo pobírat příjmy podrobené dani, je povinen oznámit tuto skutečnost správci daně do třiceti dnů.
6) Za hospodaření OJ odpovídá její předseda.
7) Evidence hospodaření je rozdělena na :
a) hospodaření s prostředky přidělenými vyšším orgánem Sdružení, jemuž se OJ z tohoto hospodaření odpovídá;
b) hospodaření s prostředky, které OJ získala jednak z vlastních zdrojů, jinou svojí činností, jednak
z darů a účelových dotací jak od tuzemských, tak od zahraničních právnických osob. Tyto prostředky jsou ve výlučné působnosti OJ a nespadají pod rozhodování vyšších orgánů Sdružení.
8) Rozhodnutí o přeměně OJ s právní subjektivitou zpět na OJ bez právní subjektivity spadá do pravomoci členské schůze OJ. Toto rozhodnutí se doručuje předsednictvu Svazu, které na svém nejbližším zasedání provede vyřazení OJ z evidence OJ s právní subjektivitou.
9) OJ jako daňový subjekt je přitom povinna předložit písemný souhlas správce daně s ukončením jeho činnosti.

Článek 17.
Hospodaření Sdružení

1) Sdružení hospodaří s hmotným i nehmotným majetkem.
2) Zdroji majetku jsou:
a) dary od fyzických a právnických osob, dotace a granty od právnických osob z tuzemska
i ze zahraničí;
b) výnosy majetku;
c) příjmy z aktivit prováděných při naplňování předmětu činnosti Sdružení.
3) Sdružení nakládá s majetkem a s disponibilními finančními prostředky dle podmínek stanovených při jejich nabytí a podle schváleného rozpočtu.
4) Za hospodaření Sdružení odpovídá předseda Sdružení, za hospodaření OJ odpovídá předseda OJ.
5) Sdružení neodpovídá za závazky OJ s právní subjektivitou a tyto OJ neodpovídají za závazky Sdružení.

Článek 18.
Zánik organizační jednotky

1) OJ zaniká:
a) klesne-li počet členů OJ pod 10 (deset);
b) rozhodnutím členské schůze o dobrovolném rozpuštění
c) zrušením z rozhodnutí valného shromáždění na základě čl. 6 bod 2.
2) Likvidační zůstatek OJ (práva i závazky) přechází na Sdružení.
3) V případě zániku OJ s právní subjektivitou se postupuje obdobně způsobem uvedeným v článku 19 (Zánik Sdružení). Při likvidaci majetku OJ se přihlíží k čl. 16, bod 7.

Článek 19.
Zánik Sdružení

1) Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským sdružením.
2) Jestliže Sdružení zanikne rozpuštěním, předsednictvo ustanoví likvidátora.
3) Při likvidaci sdružení se nejprve uhradí všechny závazky sdružení
4) V případě likvidace Sdružení lze majetek použít výhradně na obecně prospěšné a charitativní účely nebo na účely podobného charakteru, jaké mělo Sdružení.

Článek 20.
Postup ve sporných záležitostech

Vyskytne-li se ve vnitřní činnosti Sdružení taková sporná otázka, kterou sporné strany nejsou s to samy řešit, rozhodne o ní nestranná smírčí komise, jejíž členy navrhují sporné strany v poměru 1:1. Členství ve smírčí komisi je neslučitelné s členstvím v orgánech sdružení.

Článek 21.
Závěrečné ustanovení

Stanovy byly schváleny valným shromážděním delegátů dne 29.3.2003 a nahrazují původní stanovy registrované ve znění změn dne 9.8.2000 pod č.j. VSP/1-2414/90-R.

V Praze dne 29.3.2003